ข้อมูลผู้ติดต่อ

*กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง ระบบจะส่งเลขลงทะเบียนไปให้ท่านตามอีเมลที่แจ้งไว้
* ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกนัดหมาย หากชื่อผลิตภัณฑ์หรือประเด็นไม่ชัดเจนเพียงพอสำหรับการเตรียมการประชุม
* ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกนัดหมาย หากชื่อผลิตภัณฑ์หรือประเด็นไม่ชัดเจนเพียงพอสำหรับการเตรียมการประชุม


หมายเหตุ:
 • ระบบนัดหมายนี้ไม่สามารถระบุตัวเจ้าหน้าที่ได้ การนัดหมายจะเป็นการหารือกับเจ้าหน้าที่กองที่เป็นเวรในวันนั้น
 • การนัดหมายเพื่อขอคำปรึกษา ไม่รวมถึงการนัดหมายเพื่อชี้แจงโครงการ การนัดหมายชี้แจงโครงการนั้นจะต้องนัดหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการโดยตรง
 • ท่านสามารถจองเวลาได้ไม่เกิน 1 ช่วงเวลาใน 1 วัน
 • หากต้องการแก้ไขเวลา กรุณายกเลิกนัดหมายเดิมผ่าน email ตอบรับก่อน แล้วจึงเข้าลงทะเบียนใหม่
 • หากพบปัญหา กรุณาติดต่อ 02 553 8300
BOI In-person Clinic
 • ขอให้ท่านแสดงตัวที่ห้องให้คำปรึกษานักลงทุนชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ เข้ารับนัดหมาย
BOI Online Clinic
 • การนัดหมายนี้จะเป็นการหารือผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งระบบจะส่ง link สำหรับเข้าร่วมห้องประชุมให้แก่ท่านผ่านอีเมลยืนยันการลงทะเบียน
การเข้ารับนัดหมาย:
 1. เพื่อประโยชน์ในการหารือ โปรดนำเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเข้าหารือด้วย เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการ ขั้นตอนการผลิตหรือให้บริการ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่จะใช้ในโครงการ แผนธุรกิจและการลงทุน หรือรายละเอียดโครงการที่ได้รับส่งเสริม (หากมี) เป็นต้น
 2. หากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสำนักงานผ่าน 02 553 8300
 3. กรณี BOI Online Clinic
  1. โปรดเข้าห้องประชุมผ่าน link ที่จัดส่งให้ทางอีเมลและแจ้งหมายเลขนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ประจำห้อง Zoom อย่างน้อย 10 นาที ก่อนเวลานัดหมาย หากท่านเข้าร่วมช้ากว่าเวลานัดหมายเกิน 15 นาที สำนักงานขอสงวนสิทธิในการให้ผู้หารือท่านอื่นเข้าหารือแทนในช่วงเวลาดังกล่าว
  2. ห้อง Zoom ที่ท่านเข้าร่วมจะเป็นห้องรอคิว ซึ่งหลังจากที่ท่านได้แสดงตน และแจ้งหมายเลขนัดหมายแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำท่านเข้าสู่ห้องหารือตามกองที่ท่านได้ลงทะเบียนมาอีกครั้ง
คำอธิบาย:
 • กองส่งเสริมการลงทุน 1: อุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมยาและ เครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์
 • กองส่งเสริมการลงทุน 2
  • สายงานที่ 1 - อุตสาหกรรมยานยนต์ / ป้องกันประเทศ / ระบบราง / อากาศยานและอวกาศ
  • สายงานที่ 2 - อุตสาหกรรมเครื่องจักร
  • สายงานที่ 3 - อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • กองส่งเสริมการลงทุน 3
  • งานนำเข้าเครื่องจักร (การยื่นคำขอในระบบ eMT/ลิสซิ่ง/หลักประกันทางธุรกิจ) *ทั้งนี้ ไม่รวมการพิจารณาให้ใช้เครื่องจักรในโครงการ
  • งานนำเข้าวัตถุดิบ
  • สายที่ 1 – อุตสาหกรรมแร่/โลหะ/แก้ว/วัสดุ
  • สายที่ 2 – อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมี/พลาสติก/กระดาษ
  • สายที่ 3 – อุตสาหกรรมสาธารณูปโภค/พลังงานและสิ่งแวดล้อม/พื้นที่อุตสาหกรรม
 • กองส่งเสริมการลงทุน 4
  • สายงานที่ 1 - อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ / อุตสาหกรรมบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสููง
  • สายงานที่ 2 - อุตสาหกรรมเบา / อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
  • สายงานที่ 3 - อุตสาหกรรมดิจิทัล / การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ / อุตสาหกรรมภาพยนตร์
  • สายงานที่ 4 - งานนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ
 • กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 1 (สำหรับกิจการกองส่งเสริมการลงทุน 1 และ 2): การตรวจเปิดดำเนินการ การยกเลิกเพิกถอนโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน งานด้านภาษีอากร (E-Tax)
 • กองติดตามและประเมินผลการลงทุน 2 (สำหรับกิจการกองส่งเสริมการลงทุน 3 และ 4): การตรวจเปิดดำเนินการ การยกเลิกเพิกถอนโครงการ การรายงานผลการดำเนินงาน งานด้านภาษีอากร (E-Tax)